CHINA


LETRA

Himno de china
Ingles
QÑ lái! bu yuan zuo nu li de ren men!

Bã wÚ men de xue rou.

Zhu cheng wÚ men xÑn de chang cheng!

ZhÜng hua min zu' dao le zui wei xian de shi nou.

Mei ge ren bei po zhe fª chñ zui hou de hou shÂng.

QÑ lái! QÑ lái! QÑ lái!

WÚ men wan zhong yi xin mao zhe di ren de pao hôo

Qian jin! mao zhe di ren de pao hôo.

Qian jin! Qian jin! Qian jin!

Arise, ye who refuse to be slaves!

With our flesh and blood, let us build our new Great Wall!

The Chinese nation faces its greatest danger.

From each one the urgent call for action comes forth.

Arise! Arise! Arise!

Millions with but one heart,

Braving the enemy's fire.

March on!

Braving the enemy's fire.

March on! March on! March on!v